2022

Uchwała Nr 1558/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w kwocie 19 731,21 zł, przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Na podstawie § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 19 731,21 zł przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji w załączniku nr 2 została określona procedura rozliczania dotacji udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu.

W 2022 roku Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał do budżetu Powiatu Nowosądeckiego dotację celową z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. Pomoc finansowa została przyznana Decyzją Starosty Nowosądeckiego Nr ZSO.8133.12.2021 z dnia 11 października 2021 r. Panu Józefowi Kubierskiemu oraz członkom jego rodziny - kwota 19 731,21 zł.

Zgodnie z art. 17 ust 6  ustawy o repatriacji Starosta dokonuje wypłaty pomocy materialnej przyznanej z budżetu państwa.

Sprawozdanie wraz rozliczeniem finansowym w/w dotacji stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

Rozliczenie finansowe z wykonania dotacji celowej zostanie przesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2010 Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, po zapoznaniu się z rozliczeniem, podejmie decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu w formie uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:51