2022

Uchwała Nr 1559/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.  z poźn. zm., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie  składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej zgodnie z wykazem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  do przygotowania dokumentacji  w zakresie określonym w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt 4 Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zbędne składniki majątkowe mogą być nieodpłatnie przekazane powiatowej jednostce budżetowej.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:52