2022

Uchwała Nr 1561/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) , Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie  środków trwałych, składników majątku ruchomego oraz zwierząt Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej do sporządzenia protokołu przekazania mienia na podstawie arkuszy spisu z natury i zgodnie z ewidencją ilościowo wartościową oraz ewidencją ilościową.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:53