2022

Uchwała Nr 1562/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 1512/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Treść § 1 ust. 1 Uchwały Nr 1512/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powierza Starostwu Powiatowemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Świadczenia usługi kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia powiatu nowosądeckiego oraz jednostek powiatu” na rzecz Powiatu Nowosądeckiego – Starostwa Powiatowego oraz na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego tj.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka nr 1 w Klęczanach, Klęczany 239/1,
33-394 Klęczany,

2) Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach Klęczany 169, 33-394 Klęczany,

3) Dom Pomocy Społecznej ul. Zielona 26, 33-370 Muszyna,

4) Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach Zbyszyce 12, 33-318 Gródek nad Dunajcem,

5) Bursa Szkolna w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz,

6) Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów,

7) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu ul. Partyzantów 15,
33-340 Stary Sącz,

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kilińskiego 72a, 33-300 Nowy Sącz,

9) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa,

10) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz,

11) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie ul. Piłsudskiego 119, 33-370 Muszyna,

12) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach Zbyszyce 19, 33-318 Gródek nad Dunajcem,

13) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118,
33-300 Nowy Sącz,

14) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1,
33-300 Nowy Sącz,

15) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej Nawojowa 348B, 33-335 Nawojowa,

16) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna,

17) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku Łącko 26, 33-390 Łącko,

18) Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice,

19) Dom Wczasów Dziecięcych ul. Zdrojowa 1, 33-350 Piwniczna Zdrój,

20) Zespół Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz,

21) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju ul. Nadbrzeżna 3,
33-380 Krynica Zdrój,

22) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej ul. Podkamienne 8,
33-335 Nawojowa,

23) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów. oraz powierza zawarcie umowy Powiatowi Nowosądeckiemu (Starostwu Powiatowemu) w imieniu i na rzecz wszystkich w/w jednostek organizacyjnych”..

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:59