2023

Uchwała Nr 1868/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku, według zasad określonych w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

§ 3. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości: 339 116,00 zł.

§ 4. Zadanie finansowane będzie ze środków publicznych pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadania zleconego.

§ 5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-10-25
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-25 | 13:54