2023

Uchwała Nr 1901/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust. 1, 1c oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 1868/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz po uzyskaniu opinii Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 1889/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 r., udziela się dotacji celowych w łącznej kwocie 339 116,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2.

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiegow 2024 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego www.nowosadecki.pl w „Strefie Urzędowej” w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-11-29
data ostatniej modyfikacji: 2023-11-29 | 14:05