2023

Uchwała Nr 1934/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania obronnego związanego z organizacją i przeprowadzeniem gry decyzyjnej w dniu 28 listopada 2023 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 600,00 zł przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania obronnego związanego z organizacją i przeprowadzeniem gry decyzyjnej w dniu 28 listopada 2023 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarządzeniem nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 01 lutego 2010 roku, w załączniku nr 2 zostałą określona procedura rozliczania dotacji udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał do budżetu Powiatu Nowosądeckiego kwotę dotacji celowej w wysokości 600,00 zł na realizację zadania obronnego związanego z organizacją i przeprowadzeniem gry decyzyjnej w dniu 28 listopada 2023 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Rozliczenie finansowe z wykonania dotacji celowej w wysokości 600,00 zł zostanie przesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu w formie uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-10 | 13:08