2023

Uchwała Nr 1935/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.z 2022 r.,poz. 1526 z późń. zm.), art. 11,12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 1583/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz Uchwała Nr 1777/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1583/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-10 | 13:36