2023

Uchwała Nr 1936/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Kulturalne SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 oraz trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2, art. 13 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późń.zm) oraz uchwały Nr 435/XLIII/2023 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024” oraz uchwały z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 435/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz.9216), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego kierując się intencją wspierania zadań promujących markę terytorialną SĄDECKIE, budujących jej pozytywny wizerunek wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz przebywających na Sądecczyźnie turystów poprzez wspieranie inicjatyw promujących dziedzictwo kulturowe i dorobek kulturalny regionu oraz rozwój edukacji kulturalnej w regionie poprzez promocję zespołów regionalnych, kuchni, twórczości artystycznej, wydarzeń oraz wykonując „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Kulturalne SĄDECKIE” - EDYCJA 2024, którego cel, zasady, tryb oraz rodzaj zadań publicznych będących przedmiotem konkursu określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Kwota przeznaczona na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w konkursie pn. „Kulturalne SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 i w trybie pozakonkursowym wynosi 180 000 zł, z czego w otwartym konkursie ofert - w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 144 000 zł, natomiast z pominięciem otwartego konkursu ofert - w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 36 000 zł.

§ 3. Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na rok 2024.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-10 | 13:38