2023

Uchwała Nr 1937/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Sportowe SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 oraz trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2, art. 13 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późń.zm) oraz uchwały Nr 435/XLIII/2023 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024” oraz uchwały z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 435/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz.9216), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego kierując się intencją wspierania zadań promujących markę terytorialną SĄDECKIE, budujących jej pozytywny wizerunek wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz przebywających na Sądecczyźnie turystów poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i promujących aktywny tryb życia, a także przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem sportu oraz wykonując „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Sportowe SĄDECKIE” - EDYCJA 2024, którego cel, zasady, tryb oraz rodzaj zadań publicznych będących przedmiotem konkursu określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Kwota przeznaczona na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w konkursie pn. „Sportowe SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 i w trybie pozakonkursowym wynosi 170 000 zł, z czego w otwartym konkursie ofert - w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 136 000 zł, natomiast z pominięciem otwartego konkursu ofert - w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 34 000 zł.

§ 3. Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na rok 2024.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-10 | 13:41