2023

Uchwała Nr 1939/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Eko SĄDECKIE” - EDYCJA 2024 na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2, art. 13 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późń.zm) oraz uchwały Nr 435/XLIII/2023 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024” oraz uchwały z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 435/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz.9216), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego kierując się intencją wspierania zadań promujących markę terytorialną SĄDECKIE, budujących jej pozytywny wizerunek wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz przebywających na Sądecczyźnie turystów poprzez wspieranie inicjatyw promujących prawidłowe postępowanie z odpadami, informujących o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami oraz wykonując „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Eko SĄDECKIE” - EDYCJA 2024, którego cel, zasady, tryb oraz rodzaj zadań publicznych będących przedmiotem konkursu określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Kwota przeznaczona na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 1 wynosi 10 000  zł.

§ 3. Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na rok 2024.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-10 | 13:44