2023

Uchwała Nr 1943/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 46, art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ustala, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu ustalone Uchwałą Budżetową Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok realizują odpowiednio jednostki budżetowe wyszczególnione w Załączniku Nr 1, w częściach określonych w załącznikach od 1/1 do 1/26, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2. 1. Dane ujęte w załącznikach, o których mowa w § 1 stanowią podstawę sporządzenia planu finansowego jednostek na 2024 rok, przy zachowaniu limitów ustalonych dla wyodrębnionych grup wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez Zarząd Powiatu odrębną uchwałą.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - przeznacza się na zadania określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani są do:

a) terminowego pobierania i dochodzenia dochodów związanych z prowadzoną działalnością w wysokości wynikającej z prawidłowego ich naliczenia,

b) realizacji dochodów w oparciu o dokonywane i wykazywane w sprawozdaniach przypisy:

roczne - dokonywane w odniesieniu do roku budżetowego na podstawie umów (porozumień) i decyzji określających kwoty lub stawki należności,

kwartalne - dokonywane w odniesieniu do odsetek naliczanych na koniec kwartału od należności zaległych,

dokonywane na bieżąco na podstawie dowodów księgowych niezwłocznie po ich wystawieniu lub otrzymaniu,

c) wnioskowania do Zarządu Powiatu o dokonanie korekty planu dochodów w przypadku braku możliwości ich realizacji lub realizacji powyżej ustalonego planu.

2. Dochody Powiatu jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu:

a) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 20 dzień miesiąca do 23 dnia danego miesiąca,

c) za okres III dekady miesiąca do 4 dnia następnego miesiąca,

d) w okresie III dekady miesiąca grudnia, bezpośrednio po ich zrealizowaniu.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu z podaniem klasyfikacji budżetowej:

a) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 20 dzień miesiąca w terminie do 23 dnia danego miesiąca,

c) pobrane w okresie od 21 - 31 grudnia w terminie do 4 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. Dochody związane z realizacją zadań określonych w art. 90a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu z podaniem klasyfikacji budżetowej:

a) wg stanu środków na 5 dzień miesiąca w terminie do 8 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

c) wg stanu środków na 15 dzień miesiąca w terminie do 18 dnia danego miesiąca,

d) wg stanu środków 20 dzień miesiąca w terminie do 23 dnia danego miesiąca,

e) wg stanu środków na 25 dzień miesiąca w terminie do 2 dnia przed ostatnim dniem danego miesiąca,

f) wg stanu środków na ostatni dzień miesiąca w terminie do 3 dnia następnego miesiąca.

5. Dochody związane z pobraniem części opłaty za rozpatrzenie wniosku o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 12.04.2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, które stanowią dochód budżetu państwa odprowadza się do 8 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy budżetu Powiatu.

§ 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych mogą wnioskować do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian planowanych wydatków jednostki poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - nie częściej niż raz w miesiącu. Powyższe wnioski dyrektorzy szkół i placówek oświatowych składają do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Kserokopie wniosków przekazuje się równolegle do Wydziału Finansowego.

2. W okresie III-go i IV-go kwartału roku budżetowego, kierownicy mogą wnioskować o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 do dwóch razy w miesiącu.

3. Wnioski o zmianę budżetu, poprzez zmianę wysokości planu realizowanych dochodów i wydatków oraz przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, kierownicy jednostek składają Zarządowi po stwierdzeniu okoliczności uzasadniającej taką zmianę. Kierownicy jednostek składają powyższe wnioski w trybie określonym w ust. 1.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powinny zawierać pisemne uzasadnienie zmian.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi Powiatu sprawozdania: budżetowe oraz z operacji finansowych - w terminach oraz treściach wynikających z rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

2. Kierownicy jednostek budżetowych przekazują sprawozdania w formie elektronicznej (w postaci wygenerowanego pliku w formacie xml z programu SJO Bestia) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP – adres skrytki: starostwons/SkrytkaESP.

3. Sprawozdania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przesyłane są wewnętrznym obiegiem dokumentów.

4. Sprawozdania powinny być opatrzone bezpiecznymi podpisami elektronicznymi w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, weryfikowanymi za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w programie SJO Bestia.

5. Kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, właściwego rozporządzenia Ministra Finansów i zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Skarbnika Powiatu lub Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Sprawozdania te przekazywane są na zasadach opisanych w ust. 2, 3 i 4.

§ 6. 1. Z prowadzonej działalności kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków - w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 kierownicy jednostek i placówek działających w obszarze oświaty i wychowania, składają za pośrednictwem i w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek budżetowych są zobowiązani do umieszczania w umowach o udzielenie zamówienia publicznego zapisów zabezpieczających interesy zamawiającego, w szczególności klauzul dotyczących kar umownych lub innych sankcji w wypadku niewypełnienia warunków umowy.

2. Za odstąpienie od wykonania umowy z winy wykonawcy kara umowna powinna wynosić minimum 20% wartości wynagrodzenia wykonawcy, natomiast za zwłokę w realizacji umowy kara umowna powinna wynosić minimum 0,1% wartości wynagrodzenia wykonawcy, za każdy dzień zwłoki. Wyznaczenie poziomu kar jest każdorazowo determinowane charakterem umowy.

3. Kierownicy jednostek budżetowych mogą odstąpić od stosowania powyżej określonych zasad dotyczących określania kar umownych wyłącznie w przypadku zawierania umowy na dostawę lub usługi z przedsiębiorcą prowadzącym działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów (np. umowy adhezyjne właściwe dla prawa energetycznego, prawa pocztowego, prawa telekomunikacyjnego itp.) lub w przypadku umowy z przedsiębiorcą mającym wyłączność przedmiotową dla określonego rodzaju działalności.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek budżetowych są zobowiązani do gospodarowania nieruchomościami ze szczególną starannością i w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Zbycie lub likwidacja składników majątkowych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 9. 1. Obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosądeckiego prowadzi bank wyłoniony przez Zarząd Powiatu - na warunkach wynikających z udzielonego zamówienia publicznego.

2. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu dysponują środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych związanych z obsługą jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego wyszczególnionych w Załączniku nr 1.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-19
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 | 09:52