2023

Uchwała Nr 1956/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r. z późn. zm., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na likwidację poprzez utylizację składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do dokonania czynności określonych w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie protokołu spisanego w dniu 19 stycznia 2024 r. przez Komisję ds. oceny przydatności do użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego znajdującego się w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, wnioskuje się o likwidację poprzez utylizację składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wymieniony sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny potwierdzony załączonymi ekspertyzami.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 11:40