2023

Uchwała Nr 1958/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04) oraz § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 27.360,00 zł, przekazanej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” - tzw. „Wektory życia”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku, w załączniku nr 2, została określona procedura rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Nowosądeckiemu. W 2023 roku Minister Edukacji i Nauki zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2023/DWEW/3254 z dnia 30.11.2023 r przekazał do budżetu Powiatu Nowosądeckiego kwotę dotacji celowej w wysokości 27.360,00 zł, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” - tzw. „Wektory życia”.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej zostało przesłane do Ministerstwa Edukacji i Nauki a kwota dotacji podlegająca zwrotowi w wysokości 1.734,94 zł, została zwrócona do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rozliczenie dotacji w załączeniu do niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 11:50