2023

Uchwała Nr 1959/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04) oraz § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł, przekazanej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania publicznego Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku, w załączniku nr 2, została określona procedura rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Nowosądeckiemu. W 2023 roku Wojewoda Małopolski przekazał do budżetu Powiatu Nowosądeckiego kwotę dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł, na realizację zadania publicznego Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przesłane do Wojewody Małopolskiego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 11:52