2023

Uchwała Nr 1960/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2022.1526 t.j. z dnia 2022.07.21 ), art.30a ust. 4 i 5 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2023 r. 984 t.j. z dnia 2023.05.23), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki za 2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do przedłożenia sprawozdania o którym mowa w § 1 do: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Rady Powiatu Nowosądeckiego, organizacji związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, w terminie 7 dni od jego przyjęcia przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami samorządu terytorialnego corocznie przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Analiza, dokonana na podstawie jednostkowych sprawozdań przedłożonych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wykazała, że w szkołach i placówkach opiatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki za 2023 r. zostało osiągnięte wymagane średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Zgodnie z art. 30a ust.4 ustawy organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego i przedkłada sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Radzie Powiatu Nowosądeckiego, organizacjom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 11:54