2023

Uchwała Nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2628) oraz zgodnie z § 2 Uchwały Nr 146/XV/2016 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia i podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych na 2024 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się na 2024 r. następujące formy kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie:

1) studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty przedmiotowe, seminaria, konferencje, a także szkolenia rad pedagogicznych wg potrzeb i specyfiki szkół i placówek oraz zespołów przedmiotowych,

3) szkolenie branżowe.

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się na 2024 r. następujące specjalności, na które może być przyznane dofinansowanie:

1) specjalności ogólne: język polski, języki obce, biologia, historia sztuki, filozofia, etyka, doradztwo zawodowe, podstawy przedsiębiorczości, plastyka,

2) informatyka, rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie, poprawne metodycznie wykorzystywanie narzędzi materiałów dostępnych w sieci opartych na sztucznej inteligencji.

3) wychowanie fizyczne, inicjatywy działania w zakresie zachęcania i wspierania uczniów w rozwijaniu aktywności fizycznej, zgodnie z potrzebami szkoły/placówki, instruktor squash,

4) doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego,

5) formy i specjalności związane z kształceniem zawodowym, rozwojem kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż oraz szkolenia branżowe – zgodnie z potrzebami szkoły,

6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, kształtowanie u uczniów i wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelna diagnoza potrzeb rozwojowych młodzieży wraz z adekwatnym programem wychowawczo-profilaktycznym i zajęciami wdż, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów,

7) doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym,

8) specjalności nadające i rozwijające kwalifikacje pedagogiczne, opiekuńcze i wychowawcze, oligofrenopedagogika, edukacja zdrowotna, terapia psychologiczna, edukacja i terapia uczniów ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera,

9) psychopedagogika, psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią edukacja i terapia osób z zaburzeniami autyzmu, popandemiczne problemy wychowawcze, praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, problemy emocjonalne, problemy samookaleczeń dzieci i młodzieży, depresja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna,

10) przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, dyplomowanego,

11) zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy dla kierowników szkół i placówek.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami szkoły lub placówki dofinansowanie może być przyznane na inne formy i specjalności kształcenia niż wymienione w § 2 i 3 za zgodą Starosty Nowosądeckiego.

§ 5. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli za kształcenie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 r., w wysokości 1 500,-zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za semestr. W sytuacji gdy opłata jest niższa od tej kwoty dofinansowanie w całości pokrywa tę opłatę, a gdy opłata przewyższa maksymalną kwotę, dofinansowanie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 1587/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności doskonalenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 r. dla nauczycieli, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

Zgodnie § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019  r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2628) organ prowadzący do 31 stycznia danego roku opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie z dyrektorami szkół i placówek specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art.70 a ust.3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 984, z późniejszymi zmianami).

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, na podstawie § 2 Uchwały Nr 146/XV/2016 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 r., został zobowiązany do zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalonych z dyrektorami szkół i placówek specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na każdy rok budżetowy.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 11:57