2023

Uchwała Nr 1962/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2, w związku z art. 10 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 645z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaopiniować pozytywnie propozycję pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 291150K Korzenna Pogwizdów koło Wrońskiego do lasów zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 868/2 w obrębie Korzenna, gm. Korzenna i wyłączenie jejz użytkowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zastępca Wójta Gminy Korzenna podjął działania zmierzające do pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 291150K Korzenna Pogwizdów koło Wrońskiego do lasów zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 868/2 w obrębie Korzenna, gm. Korzennai wyłączenie jej z użytkowania.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku odcinek drogi publicznej nie posiada pobocza utwardzonego, nawierzchni jezdni ulepszonej bądź nieulepszonej oraz niezbędnej szerokości pasa drogowego. Wyłączenie przedmiotowego odcinka drogi nie pozbawi dojazdu do posesji

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, o którym stanowi art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Dokonuje się tego uchwałą rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W związku z tym, że droga zostanie wyłączona z użytkowania, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, nie następuje zaliczenie tej drogi do nowej kategorii.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 12:04