2023

Uchwała Nr 1963/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Podejmuje się decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na roboty budowlane: rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną, nr postępowania ZP.272.1.2024. Jednocześnie zatwierdza się przedłożoną Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego specyfikację warunków zamówienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 | 12:06