2023

Uchwała Nr 1954/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zmianami) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego postanawia co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Iwonę Mrozowską-Struk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, do podpisania i złożenia w imieniu Powiatu Nowosądeckiego wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim‟ wraz z załącznikami w ramach konkursu nr FEMP.06.11-IP.01-021/23, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027.

§ 2. Upoważnienie obejmuje również czynności związane z procedurą wyboru projektów, w tym dokonywanie zmian/poprawek, składanie wyjaśnień, prowadzenie negocjacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-25 | 08:19