2021

Uchwała Nr 1188/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2022- 2024

Na podstawie art. 25a, 25b w związku z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn.zm.), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego na lata 2022 - 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920, z późn.zm.), postanowieniami uchwały Nr 322/XXXII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz na podstawie art. 25a, 25b w związku z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn.zm.), powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Gospodarowanie zasobem polega m.in. na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu.

Zgodnie z art. 25 ust. 2a: " Plany wykorzystania zasobu (...) opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji nieruchomości prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym wskazanie:

a) miejscowości położenia nieruchomości,

b)powierzchni nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali wykazanej w katastrze nieruchomości,

c) sposobu zagospodarowania nieruchomości;

2) prognozę dotyczącą:

a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,

b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Załącznikami do uchwały jest plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatowych na lata 2022 - 2024 w formie opisowej oraz szczegółowy plan wykorzystania nieruchomości powiatowych w latach 2022-2024 w formie tabelarycznej.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:16