Inne akty prawne

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

  • Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządach kolegiach odwoławczych.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:46