2021

Uchwała Nr 218/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania.

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad "Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok" udziela się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 30a ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedstawił 31 maja 2021 r. Radzie Powiatu Nowosądeckiego Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada Powiatu Nowosądeckiego, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 13:36