2021

Uchwała Nr 219/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Nowosądeckiego po rozpatrzeniu:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym – organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jest wyłączną kompetencją Rady Powiatu, o czym stanowi art. 12 pkt 6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego jest przekazywane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przez Zarząd, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalana przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta jest przedkładane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przez Zarząd.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – rozpatruje i zatwierdza w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za rok 2020 - w dniu 30 marca 2021 r. (przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2021 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (Uchwała Nr S.O. XII/423/6/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2021 r.).

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego roczne sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta w dniu 14 maja 2021 roku.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 13:40