2021

Uchwała Nr 221/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2022

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Nowosądeckiego przyjmuje Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądekiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późń. zm.) stanowi, że do zadań samorządu powiatu należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach. Powiatowa Rada Rynku Pracy w dniu 25 maja 2021 r.  pozytywnie zaopiniowała Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2022.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 13:58