2021

Uchwała Nr 223/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie podwyższenia świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U. z 2020 poz. 920), art. 91 w związku z art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 821 z poźn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kwotę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego w następujący sposób:

1) Rodzina zastępcza zawodowa i rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie w miesięcznej wysokości brutto:

a) 2940 złotych w przypadku stażu pełnionej funkcji rodziny zawodowej w okresie do 2 lat,

a) 3080 złotych w przypadku stażu pełnionej funkcji rodziny zawodowej w okresie do 2 do 4 lat,

b) 3220 złotych w przypadku stażu pełnionej funkcji rodziny zawodowej powyżej 4 lat,

2) Rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie w miesięcznej wysokości brutto:

a) 3080 złotych w przypadku sprawowania funkcji pogotowia rodzinnego w okresie do 2 lat,

b) 3220 złotych w przypadku sprawowania funkcji pogotowia rodzinnego w okresie od 2 do 4 lat,

c) 3360 złotych w przypadku sprawowania funkcji pogotowia rodzinnego powyżej 4 lat,

§ 2. Wysokość wynagrodzenia określonego w § 1 pkt. 2 stanowi podstawę do obliczania wysokości wynagrodzenia należnego rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego za okres pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka, o którym mowa w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia określonego w § 1 pkt. 2 stanowi podstawę do zwiększenia wynagrodzenia o 20% dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w przypadkach określonych w art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4. Do wynagrodzeń, o których mowa w § 1 stosuje się przepisy, o których mowa w art. 85 ust. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr 164/XIV/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2021 roku.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rada Powiatu może w drodze uchwały, podnieść wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
W chwili obecnej maksymalna wysokość wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, których staż pełnionej funkcji przekracza 4 lata wynosi: 3000 zł brutto dla zawodowych rodzin zastępczych i zawodowych specjalistycznych oraz 3200 zł brutto dla rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Kwoty te tylko nieznacznie przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia jedynie dla rodzin zastępczych z najdłuższym stażem. W przypadku stażu pełnionej funkcji niższego niż 4 lata dla rodzin zawodowych i zawodowych specjalistycznych oraz zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, kwoty wynagrodzenia są równe lub nie osiągają nawet kwoty minimalnego wynagrodzenia, które od 2021 roku wynosi 2800 zł brutto.
W związku z tym zasadne jest dokonanie stosownych regulacji finansowych i podwyższenie wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, aby wysokość tych wynagrodzeń w przypadku stażu pełnionej funkcji poniżej 4 lat, przekraczała poziom minimalnego wynagrodzenia. Ponadto podniesienie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych ma na celu zachęcanie potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych, co tym samym przyczyni się do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz docenienie wieloletniej pracy funkcjonujących już rodzin zastępczych zawodowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:06