2021

Uchwała Nr 224/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg
na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2021 r.

Na podstawie art.130a ust.6 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 181/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych  na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 uchwały po pkt 7 dodaje się punkt nr 8 o treści: „Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego za usunięcie – 86,00 zł; za każdą dobę przechowywania - 13,00 zł.

2) W § 2 uchwały po pkt 7 dodaje się punkt nr 8 o treści: „Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 32,00 zł.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

W związku z zmianami wprowadzonymi w art. 130a ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (t. j. Dz.U. 2021.poz.450 z poźn. zm.) polegającymi na wprowadzeniu dodatkowej kategorii pojazdu „hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego” koniecznym jest wprowadzenie zmian w zapisach Uchwały Nr 181/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2021 r. mających na celu uwzględnienie nowej kategorii pojazdu w katalogu stawek za holowanie, przechowywanie na parkingu oraz za odstąpienie od holowania.
W wyniku analizy kosztów realizacji nowego zadania przez podmiot, z którym została podpisana umowa na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych  na 2021 r. przyjęto stawki zarówno za usunięcie, przechowanie oraz odstąpienie od usunięcia na poziomie opłat za te czynności jak dla rowerów.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:45