2021

Uchwała Nr 225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica  –  Jazowsko

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Nowosądeckiego pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica – Jazowsko.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w kwocie nie większej niż 100.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia oraz zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim, a Województwem Małopolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie poprawę dostępności drogowej  oraz bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin podjął inicjatywę przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia m. Szczawnica i Jazowsko”.
W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałaby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania studium, o którym mowa powyżej. Szacunkowy koszt takiego opracowania wynosi ok. 800.000 zł, z czego 400.000 zł zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota ma być pokryta z budżetów Powiatu Nowosądeckiego i Powiatu Nowotarskiego, a także Gminy Łącko oraz Miasta i Gminy Szczawnica (równy udział w wysokości 100.000 zł każdy samorząd).
Zadanie ma zostać zgłoszone do realizacji ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości.
Kolejnymi etapami prac projektowych  byłoby opracowanie właściwej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:47