2021

Uchwała Nr 227/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. – Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1.  Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego za rok 2020 – stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2020.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Pogotowia za rok 2020

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spzoz.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie w/w raportu.

Zgodnie z zapisami Statutu SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Dyrektor Pogotowia przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego raport celem dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu.

Ocena punktowa sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonana w oparciu o dane raportu przedstawia się następująco:

1) wskaźniki zyskowności - łączna ocena punktowa 15

- wskaźnik zyskowności netto (%) - wartość wskaźnika 12,21 - ocena 5

- wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) - wartość wskaźnika 5,82 - ocena 5

- wskaźnik zyskowności aktywów (%) - wartość wskaźnika 22,29 - ocena 5

2) wskaźniki płynności - łączna ocena punktowa 25

- wskaźnik bieżącej płynności - wartość wskaźnika 1,65 - ocena 12

- wskaźnik szybkiej płynności - wartość wskaźnika 1,56 - ocena 13

3) wskaźniki efektywności - łączna ocena punktowa 10

- wskaźnik rotacji należności (w dniach) - wartość wskaźnika 10,48 - ocena 3

- wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) - wartość wskaźnika 6,67 - ocena 7

4) wskaźniki zadłużenia - łączna ocena punktowa 16

- wskaźnik zadłużenia aktywów (%) - wartość wskaźnika 38 - ocena 10

- wskaźnik wypłacalności - wartość wskaźnika 1,30 - ocena 6

W wyniku analizy powyższych wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 66 pkt, co stanowi 94% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Osiągnięty wynik przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Pogotowia i pozwala ocenić sytuację jednostki pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:53