2021

Uchwała Nr 228/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/XIV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy stypendialnej
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą  „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.   Przepis § 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 171/XIV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r. stanowiącego Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. ust. 1. Kryteria udziału ucznia/uczennicy w formie wsparcia jaką jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

᠆ najwyższa średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskana z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (obliczona na podstawie świadectwa ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym) na poziomie nie niższym niż 5,0 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń, za którą będą przyznawane punkty wg poniższej skali:

᠆ średnia ocen 6,00 – 20 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,90 – 5,99 – 19 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,80 – 5,89 – 18 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,70 – 5,79 – 17 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,60 – 5,69 – 16 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,50 – 5,59 – 15 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,40 – 5,49 – 14 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,30 – 5,39 – 13 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,20 – 5,29 – 12 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,10 – 5,19 – 11 pkt.

᠆ średnia ocen w przedziale 5,00 – 5,09 – 10 pkt.

᠆ najwyższa ocena z matematyki uzyskana na świadectwie ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym, za którą będą przyznawane punkty wg poniższej skali: celujący (6) – 20 pkt.; bardzo dobry (5)– 15 pkt.; dobry (4) – 10 pkt.; dostateczny (3) – 5 pkt.   W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w kryterium średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych oraz matematyki – ma zastosowanie kryterium:

᠆ status laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego (z wyłączeniem osiągnięć sportowych) – 10 pkt. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – ma zastosowanie kryterium:

᠆ najwyższa średnia ocen z pozostałych przedmiotów uzyskana na świadectwie ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym.

᠆ Dodatkowo przy zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do przyznania pomocy stypendialnej będzie miało zastosowanie kryterium preferencji dla osób z niepełnosprawnościami – 5 pkt.”.

2.   Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 171/XIV/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Rada Powiatu Nowosądeckiego przyjęła Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.

W celu prawidłowej realizacji projektu konieczna jest zmiana kryteriów udziału uczniów w formie wsparcia jaką jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez zróżnicowanie przedziału punktowego przyznawanego dla średniej ocen.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i ma prawne uzasadnienie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:55