2021

Uchwała Nr 229/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych
Nagród Starosty Nowosądeckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020.920) i art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020.194), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się doroczne Nagrody Starosty Nowosądeckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2.  Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród, o których mowa w § 1, określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 101/XVI/99 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego stanowi instrument pozwalający na prawidłową realizację uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, umożliwiając organom samorządowym ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uchwała określa zasady, warunki i tryb przyznawania Nagród Starosty Nowosądeckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ponadto uczytelnia i ujednolica tekst regulaminu jak również formularz wniosku oraz wprowadza jednakowe nazewnictwo. Ponadto dostosowuje zapisy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, doprecyzowuje formę składania wniosków o przyznanie nagrody. Nowe regulacje mają na celu wprowadzenie w życie instrumentu prawidłowego i efektywnego wspierania inicjatyw na rzecz krzewienia oraz popularyzacji kultury regionalnej, ludowej jak i narodowej oraz nagradzać osoby i instytucje wyróżniające się w tych działaniach  w powiecie nowosądeckim.

W związku  z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:57