2021

Uchwała Nr 230/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i określania wysokości, szczegółowych  warunków  przyznawania  dodatków  oraz  innych  świadczeń wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach i placówkach  oświatowych prowadzonych
przez  Powiat Nowosądecki.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.  2020 r., poz.920)  i art. 30 ust. 6 i 6a  oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U z 2019 r. poz.2215 z późniejszymi zmianami), po dokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowym zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuję:

§ 1. Uchwala się regulaminu wynagradzania i określania wysokości, szczegółowych  warunków  przyznawania  dodatków  oraz  innych  świadczeń wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach i placówkach  oświatowych prowadzonych przez  Powiat Nowosądecki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

2) Uchwała Nr 302/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach.

3) Uchwała Nr 130/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

§ 4. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późniejszymi zmianami), organ prowadzący określa dla nauczycieli regulamin wynagradzania i określa wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 6a cytowanej wyżej ustawy Karta Nauczyciela, zapisy powyższego regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Przyjęcie powyższego regulaminu w drodze Uchwały należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 14:59