2021

Uchwała Nr 231/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) § 114 Statutu Powiatu Nowosądeckiego stanowiącego  załącznik do uchwały  nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego z późn. zm., w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Nowosądeckiego, przyjętego  uchwałą nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego zmienionego uchwałą nr 63/VIII/2015 z dnia 22 maja 2015 r.,  uchwałą nr 197/XX/16  z dnia 30 grudnia 2016 r., uchwałą nr 219/XXII/17 z dnia 24 marca 2017 r., uchwałą nr 227/XXIII/17 z dnia 19 maja 2017 r., uchwałą nr 330/XXXIV/18 z dnia 7 września 2018 r., uchwałą nr 8/I/18 z dnia 22 listopada 2018 r., uchwałą nr 55/V/19 z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą nr  82/IX/19 z dnia 1 października 2019 r., uchwałą nr  177/XV/20 z dnia 25 września 2020 roku Załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Radę Powiatu Nowosądeckiego Uchwałę Nr 103/XVIII/21 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach na dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze, nadania im statutów oraz ich wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej i specjalistycznej, niezbędne jest uaktualnienie "Wykazu jednostek organizacyjnych powiatu" stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego. Niniejszy projekt uchwały uwzględnia w/wym. zmiany. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 15:01