2021

Uchwała Nr 232/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie pozostawienia petycji do Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia przystanków (dworców) autobusowych bez rozpatrzenia.

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję w sprawie "przyjęcia przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwały, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.)" z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

W dniu 10 maja 2021 r. do Rady Powiatu Nowosądeckiego wpłynęła petycja złożona przez Pana …………………. dotycząca "przyjęcia przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwały, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.)".

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wydania opinii w sprawie. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji, po przeprowadzonej dyskusji, podczas posiedzenia w dniu 4 czerwca 2021 r., w wyniku głosowania członków Komisji, wydała opinię o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach, zgodnie z którym petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Przedmiotowa petycja nie zawiera miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Wobec powyższego postanawia się, jak w sentencji uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 15:02