2021

Uchwała Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 15, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 499.489,76 zł, z tego:

᠆ zwiększenia dochodów bieżących o 384.289,76 zł,

᠆ zwiększenia dochodów majątkowych o 115.200 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 1.723.721,76 zł, z tego:

᠆ zwiększenia wydatków bieżących o 623.721,76 zł,

᠆ zwiększenia wydatków majątkowych o 1.100.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.  W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 1.224.232 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych  środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. 

§ 4.  Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 1.224.232  zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.  Zmiana planu dochodów bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok - jak w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 499.489,76 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.723.721,76 zł i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.224.232 zł.

 

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 182.106.438,76 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 165.998.055,76 zł,
 • dochody majątkowe – 16.108.383 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 216.659.292,76 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 170.270.557,76 zł,
 • wydatki majątkowe – 46.388.735 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

 

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych o kwotę 1.000.000 zł. Jednocześnie w związku z uzyskaniem oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” objętym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonuje się uzupełnienia wydatków w kwocie 490.000 zł planowanych na zadanie pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami”. Jednocześnie zwolniony udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w kwocie 290.000 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału własnego w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” – 90.000 zł oraz na uzupełnienie wydatków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 200.000 zł.
 2. Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Działalność usługowa o kwotę 63.725 zł, z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia. W celu zrównoważenia budżetu Powiatu dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w działach Leśnictwo, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Działalność usługowa i Oświata i wychowanie. Ponadto w tym samym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 224.232 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu w sprawie z powództwa P. Jasińskiego, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sygn. akt. I C 1341/15 z dnia 12.04.2021 r.
 3. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Różne rozliczenia w kwocie 23.769,76 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2020 r. Zwiększenia wydatków w tej kwocie dokonano w dziale Administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
 4. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 59.414 zł, w tym

z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w roku 2020 na projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego” - 40.236 zł. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów pozyskanych przez Zespół Szkół w Marcinkowicach w kwocie 19.178 zł, w tym w szczególności dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży ciągnika rolniczego – 15.200 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych i dwóch komputerów. Pozostałą kwotę w wysokości 3.978 zł stanowiącą zwrot za energię elektryczną udostępnioną na potrzeby budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach przeznacza się na uzupełnienie wydatków na energię elektryczną szkoły.

Ponadto w związku z przeprowadzoną wśród uczniów rekrutacją do udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 72.568 zł pomiędzy szkołami realizującymi projekt, a tym samym rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

 1. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu, w tym zakup energii oraz remont pomieszczenia kuchni i kotłowni.
 2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 218.542 zł, z tego:
 1. z tytułu środków otrzymanych z funduszu pracy w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 2. w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu realizacji nowego projektu pn. „Aktywizacja osób 30+”, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 193.542 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023, a jego celem jest podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.
 1. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Rodzina o kwotę 38.000 zł z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej – pogotowiu rodzinnym w trybie interwencyjnym na terenie naszego Powiatu. Pozyskane dochody przeznacza się w szczególności na uzupełnienie wydatków dla rodzin zastępczych, w związku z ustawową waloryzacją od dnia 1 czerwca 2021 r. poziomu kwot świadczeń i wynagrodzenia przysługujących tym rodzinom – 26.400 zł.

 

DEFICYT

 

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę 1.224.232 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 34.552.854 zł.

 

PRZYCHODY

 

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 1.224.232 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 46.912.854 zł.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 15:04