2021

Uchwała Nr 234/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 217/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 217/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:
 

Dochody i wydatki 

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2021 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2022-2030 obliczono kierując się w szczególności podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – lipiec 2020.

W pozycji 10.11 ujęto kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wg stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r.

 

Przychody 
W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w łącznej w wysokości 1.224.232 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 46.912.854 zł.

 

Wynik budżetu 

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach deficyt budżetu Powiatu uległ zwiększeniu o kwotę 1.224.232 zł, tj. do wysokości 34.552.854 zł.

 

2) W załączniku Nr 2:
 

1. W ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" przeniesiono środki w kwocie 278.388 zł pomiędzy szkołami powiatowymi biorącymi udział w projekcie.

2. Wprowadzono nowy projekt pn. „Aktywizacja osób 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę 978.230 zł do realizacji w latach 2021- 2023 przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu. Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

3. Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.” o kwotę 24.600 zł.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla połączenia Szczawnica – Jazowsko” do realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną kwotę 100.000 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej” do realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną kwotę 950.000 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 | 15:06