2021

Uchwała Nr 235/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.    z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i § 24 ust. 1, 2, 4, 5 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 265/XXII/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (t. j. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego:

Tadeusza Zarembę.

2. Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego:

Przemysława Gajowskiego.

§ 2. Paragraf  2 Uchwały  Nr 22/II/18  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z dnia  12 grudnia  2018 r.   w sprawie składu osobowego Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, otrzymuje brzmienie: "Powołuje się członków Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego:

1.Edwarda Ciągło,
  1. Franciszka Kantora,
  2. Stanisława Sułkowskiego,
  3. Tadeusza Zarembę."

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w trybie § 54 pkt. 4 Statutu Powiatu  Nowosądeckiego  złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz przygotował projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Tadeusza Zaremby z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej i powołania w niniejsze miejsce Przemysława Gajowskiego. Statut Powiatu Nowosądeckiego w § 54 pkt. 4 przyznaje inicjatywę  uchwałodawczą  również  radnym  zrzeszonym  w klubie.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji powoływany i odwoływany przez Radę.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 14:19