2021

Uchwała Nr 236/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza
oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 oraz art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024" w części dotyczącej Powiatu Nowosądeckiego. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
 

Zgodnie z art. 38 a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym Prezydent Miasta Nowego Sącza i Starosta Nowosądecki w dniu 28 lipca 2003 roku zawarli Porozumienie o utworzeniu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Komisja działając na podstawie art. 38 a ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, przygotowała projekt „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024", który realizowany będzie według właściwości przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starostę Nowosądeckiego. Zgodnie z art. 12 pkt .9 b ustawy o samorządzie powiatowym, uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 14:22