2021

Uchwała Nr 238/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Nowosądeckiego pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w kwocie nie większej niż: 37.420,50 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 50/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia oraz zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Województwem Małopolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie poprawę dostępności drogowej  oraz bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin podjął inicjatywę przygotowania zadania pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałaby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania koncepcji, o której mowa powyżej. Koszt takiego opracowania wynosi 484.497,00 zł, z czego 149.682,00 zł to środki krajowe sfinansowane proporcjonalnie: 50% ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, oraz z budżetów Powiatu Nowosądeckiego - 25%, a także Gminy Łącko – 25%.

Zadanie, o którym mowa powyżej uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 przygotowanie inwestycji Strategicznych RPO na lata 2014-2020 w ramach przygotowania dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych.      

Kolejnymi etapami prac projektowych byłoby opracowanie właściwej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizacja zadania inwestycyjnego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 14:25