2021

Uchwała Nr 239/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w granicach pasa drogowego w miejscowości Tęgoborze w km 53+675÷53+972 oraz w miejscowości Łabowa w km 84+300÷84+700.

Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) – Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na przejęcie od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w granicach pasa drogowego:

a) w miejscowości Tęgoborze w km 53+675÷53+972 w związku z zadaniem polegającym na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1552 K  Tęgoborze – Chomranice w m. Tęgoborze;

b) w miejscowości Łabowa w km 84+300÷84+700 w związku z zadaniem polegającym na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1578 K Kotów – Polany w m. Łabowa.

§ 2. 1.    Powierzenie prowadzenia zadania publicznego wskazanego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na mocy porozumienia zawartego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, które określi szczegółowe zasady wykonywania zadania oraz wzajemne rozliczenia finansowe.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austotrad Oddział w Krakowie o przystąpieniu do realizaji inwestycji w zkaresie rozbudowy skrzyżowań drogi  krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1552 K  Tęgoborze – Chomranice w miejscowości Tęgoborze oraz z drogą  powiatową nr 1578 K Kotów – Polany  w miejscowości Łabow Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał propozycję przejęcia obowiązku zarządcy drogi krajowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej ww. przedsięwzięć, w celu ich późniejszych realizacji przez GDDKiA Oddział Kraków.

Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w drodze porozumienia w trybie  art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) – wymaga wyrażenia zgody przez Radę Powiatu.

Zawarcie porozumienia umożliwi Powiatowi Nowosądeckiemu  występowanie w roli inwestora (w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych) w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, uzgodnień i zezwoleń, umożliwiających wykonanie robót  określonych w § 1. Realizacja i finansowanie robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji projektowej będzie przedmiotem odrębnego porozumienia po określeniu kosztów inwestycji. Zgodnie z informacją z GDDKiA Oddział w Krakowie rozbudowa skrzyżowania w m. Tęgoborze ma nastąpić jeszcze w tym roku, a w miejscowości Kotów w roku 2022.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 14:27