2021

Uchwała Nr 240/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania odcinka drogi
nr 1531 K Rytro – Sucha Struga – Głębokie w km 2+200÷2+450.

Na podstawie art 10 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn zm.), art.  40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem Województwa Małopolskiego Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się  kategorii drogi powiatowej i wyłącza się z użytkowania odcinek drogi powiatowej nr 1531 K Rytro – Sucha Struga – Głębokie w km 2+200÷2+450.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie

Odcinek drogi powiatowej nr 1531 K Rytro – Sucha Struga – Głębokie w km 2+200÷2+450 zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i wyłączony z użytkowania  w związku tym, że droga na tym odcinku uległa całkowitemu zniszczeniu podczas powodzi i fizycznie nie istnieje.

Zgodnie z art 10 ust. 2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późń. zm.) organ właściwy do zaliczenia dróg  do odpowiedniej kategorii jest również właściwy do pozbawienia jej tej kategorii. W przedmiotowej sprawie uzyskano opinie organów wymienionych w art. 6a ust. 2 ww. ustawy oraz  została podjęta Uchwała Nr 722/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Obsługę komunikacyjną terenów, które przylegały do tego odcinka zapewni droga wewnętrzna, która łączy się z pozostałym fragmentem drogi powiatowej. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 14:28