2021

Uchwała Nr 242/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie wniosków o utworzenie młodzieżowej rady.

Na podstawie art. 16a ust. 1, art. 3e ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Odrzuca się wnioski w sprawie utworzenia młodzieżowej rady ze względu na braki formalne, które stanowią podstawę do pozostawienia wniosków bez rozpoznania, co zostało wskazane w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca 2021 roku (data wpływu 1 lipca 2021 rok) Pan Maciej Łazor Przewodniczący Regionu Małopolska Stowarzyszenia Młodzi Demokraci za pośrednictwem poczty elektronicznej w imieniu Stowarzyszenia Młodzi Demokraci złożył dwa wnioski o utworzenie młodzieżowej rady. Pierwszy wniosek został zaadresowany do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego, natomiast drugi wniosek do Starosty Nowosądeckiego. Starosta Nowosądecki pismem z dnia 8 lipca 2021 r. przekazał przedmiotowy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego do rozpatrzenia według właściwości.

Zgodnie z art 3e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) Rada powiatu może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji pozarządowych
lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działających na terenie danego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego skierował obydwa wnioski do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska.

W dniu 12 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego, na którym Komisja dokonała szczegółowej analizy treści złożonych wniosków. Po zapoznaniu się z treścią wniosków oraz po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku głosowania członków Komisji, odrzucono wnioski ze względu na braki formalne, skutkujące pozostawieniem wniosków bez rozpoznania, rekomendując Radzie ich odrzucenie z tego powodu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Przedmiotowe wnioski nie zawierają adresu podmiotu wnoszącego.

W wyniku analizy sprawy oraz na podstawie przedstawionych dokumentów Komisja stwierdziła ponadto, że wnioski zawierają braki formalne w postaci nieprzedłożenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w sprawie zainicjowania utworzenia młodzieżowej rady (zgodnie z art. 9 statutu Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – http://www.warszawa.smd.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Statut-MD-2.pdf) oraz stosownego upoważnienia, jakie powinien  posiadać przewodniczący regionu w przypadku występowania w imieniu Stowarzyszenia (art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach – t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 2261). W związku z powyższym wnioskodawca nie posiada uprawnień do reprezentowania Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie. Do wniosków nie zostało bowiem załączone pełnomocnictwo upoważniające do występowania z wnioskami w imieniu Stowarzyszenia do organów samorządu terytorialnego.

Ponadto w przypadku wniosku złożonego do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego wnioskodawca przywołuje błędną podstawę prawną, powołując się na art. 5b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., 1372), a sam wniosek dotyczy utworzenia młodzieżowej rady gminy, a nie powiatu. Ta sama błędna podstawa prawna została wskazana w treści obydwu wiadomości e-mail, których załącznikiem były przedmiotowe wnioski.

Jednakże obie te okoliczności wskazane zostały wyłącznie informacyjnie, albowiem wnioski podlegały odrzuceniu z powodu braków formalnych.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 14:36