2021

Uchwała Nr 254/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Starosty Nowosądeckiego, Pana Marka Kwiatkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2  ustawy z dnia 05  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 36 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) w związku z art. 18 Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Starosty Nowosądeckiego, Pana Marka Kwiatkowskiego, w następującej wysokości:

᠆ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10.770 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100),

᠆ dodatek specjalny w kwocie: 4.266 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć 00/100),

᠆ dodatek funkcyjny w kwocie: 3.450 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100).  Łączna kwota miesięcznego wynagrodzenia za pracę wynosi: 18.486 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć 00/100).

§ 2. Staroście, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2021 r.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 27/II/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Starosty Nowosądeckiego, Pana Marka Kwiatkowskiego.

uzasadnienie

Art. 12 pkt 2  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) zastrzega do wyłącznej właściwości Rady Powiatu ustalanie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Zgodnie z art.  36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowi, że maksymalne wynagrodzenie Starosty nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Natomiast art. 37 ust. 4 tejże ustawy stanowi, że minimalne wynagrodzenie Starosty nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia, na które składa się suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego i kwoty dodatku specjalnego.

W 2021 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została ustalona  w wysokości 1.789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego dla w/w pracowników wynosi 20.041,50 zł (ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20.01.2021 r., Dz.U. z 2021 r., poz. 190).

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), art. 37 ust 3 i ust. 4 mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia 2021 r.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-25
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 | 11:10