2021

Uchwała Nr 266/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), w związku z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 265/XXII/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (t. j. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 265/XXII/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (t. j. Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm.), Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, przyjętego przez Radę lub na zlecenie Rady. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 | 09:47