2021

Uchwała Nr 268/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Limanowskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

Na podstawie art. 19 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1249), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 3, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Nowosądecki powierza Powiatowi Limanowskiemu wykonywanie zadań publicznych określonych w art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz w art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1249) w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej.

§ 2. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Powiat Limanowski otrzymuje od Powiatu Nowosądeckiego dotację celową roczną do wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy oo/100). Wysokość rocznej dotacji celowej będzie corocznie określana w porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego, upoważniając go do zawarcia z Powiatem Limanowskim porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

§ 4. Porozumienie o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 160/XIV/12 z dnia 30 marca 2012 r., w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie opieki społecznej. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym). Z kolei na podstawie art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1249), do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, a także zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Mając na uwadze okoliczność, iż koszty utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej znacznie przewyższają możliwe do ponoszenia przez Powiat Nowosądecki koszty wynikające z podpisania porozumienia z Powiatem Limanowskim, na terenie którego bedzie funkcjonoiwał od 1 stycznia 2022r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, celowe i uzasadnione ekonomicznie jest powierzenie Powiatowi Limanowskiemu prowadzenia tego zadania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 | 10:00