2021

Uchwała Nr 269/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 246/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2022 rok.

Na podstawie art. 130 a ust. 6, 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 29 lipca 2021 r  w sprawie ogłoszenia obowiązujących  w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2021 r. 721), a także art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1461) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr 246/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: Ustala się następujące stawki opłat:

1) Rower lub motorower – za usunięcie 30,00 zł ; za każdą dobę przechowywania 10,00 zł.

2) Motocykl - za usunięcie 100,00 zł ; za każdą dobę przechowywania 15,00 zł.

3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie 490,00 zł ; za każdą dobę  przechowywania 29,00 zł.

4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 450,00 zł; za każdą dobę przechowywania 30,00 zł.

5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie 500 ,00 zł; za każdą dobę przechowywania 30,00 zł.

6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie 900,00 zł ; za każdą dobę przechowywania 30,00 zł.

7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie 700,00 zł; za każdą dobę przechowywania 30,00 zł.

8) Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego za usunięcie 30,00 zł; za każdą dobę przechowania 2,00 zł

§ 2. 

Ustala się następujące koszty odstąpienia od usunięcia pojazdu:

1) Roweru lub motoroweru – 25,00 zł,

2) Motocykla - 80,00 zł,

3) Pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 450,00 zł,

4) Pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 400,00 zł,

5) Pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 450,00 zł,

6) Pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 700,00  zł,

7) Pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 600,00 zł.

8)  Hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego - 25,00 zł

§ 3. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Uzasadnienie

Art. 130a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj .Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm) określa przypadki, w których pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela i umieszczany na parkingu strzeżonym . Na podstawie ust. 6 w/w przepisu rada powiatu ustala opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów w sytuacjach wymienionych w art. 130a ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uwzględniając maksymalne stawki opłat określone w art. 130a, ust. 6 a , oraz po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego w drodze zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz.1740 tj) w związku z treścią art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.)   ustalono koszty usuwania i przechowywania pojazdów oraz  stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi, ich przechowywanie oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok.  Zmiana uchwały nr 246/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r. jest podyktowana koniecznością wyboru inego wykonawcy z uwagi na uchylenie się od podpisania umowy przez wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę stanowiącą podstawę dla określenia stawek w uchwale nr 246/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustalenie stawek za usunięcie, przechowanie oraz odstąpienie od usunięcia pojazdu rada Powiatu ustala na dany rok obowiązujące stawki. Uzasadnione jest zatem obowiązywanie przedmiotowych stawek od dnia 1 stycznia 2022 r. Możliwość taką przewiduje art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1461), jednocześnie zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 | 10:05