2021

Uchwała Nr 270/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę  3.004.000 zł, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o  474.994 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o  2.529.006 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę  3.004.000 zł, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o  499.875 zł,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o  2.504.125 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.  Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok - jak w załączniku Nr 3.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3.004.000 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 193.360.983,33 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 177.720.499,33 zł,
 • dochody majątkowe – 15.640.484 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 227.913.837,33 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 182.297.870,33 zł,
 • wydatki majątkowe – 45.615.967 zł.

           

DOCHODY I WYDATKI

 

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. Transport i łączność - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 1.401.293 zł planowanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej – 100.000 zł oraz budowy chodników w ciągach dróg powiatowych – 1.301.293 zł. Zmniejszenie wydatków planowanych na budowę chodników spowodowane jest brakiem ofert w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 2 chodników na terenie gminy Chełmiec i Grybów. Natomiast zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej wynika z odstąpienia z winy wykonawcy od umowy na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 K Łącko – Naszacowice w m. Olszanka. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 573.410 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 615.586 zł planowanych na zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II – w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1574 K (w km 0+919) z drogą powiatową Nr 1575 K (w km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa, Powiat Nowosądecki/Gmina Grybów”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne.
 2. Gospodarka mieszkaniowa - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 174.714 zł.
 3. Działalność usługowa - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 379.631 zł i wydatków majątkowych w kwocie 264.429 zł planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, w związku z przesunięciem części płatności i realizacji zadań na 2022 rok. Jednocześnie w ramach realizacji wyżej wym. projektu dokonano zwiększenia udziału własnego Powiatu w kwocie 115.728 zł, w szczególności w związku ze zmniejszeniem przez Instytucję Zarządzającą RPOWM wydatków kwalifikowalnych objętych umowami na realizację usługi Cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB.
 4. Administracja publiczna - dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 171.708 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 207.483 zł planowanych na realizację projektu pn. „Spływ bez granic”. W związku z trwającą epidemią COVID -19 realizacja działań przewidzianych w projekcie została wstrzymana, a projekt został zakończony. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu  wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 31.670 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5.427 zł.
 5. Różne rozliczenia - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 460.863 zł, z tego części oświatowej subwencji ogólnej– 87.828 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej - 373.035 zł.
 6. Oświata i wychowanie – dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków, w tym zwiększenia planowanych dochodów szkół w kwocie 147.348 zł, w szczególności z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 76.608 zł, wpływów za przeprowadzone kursy przez ZSP w Nawojowej – 60.000 zł, wpływów za odszkodowanie w ZS w Marcinkowicach – 5.000 zł oraz w  ZS w Starym Sączu – 7.000 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 32.937 zł i wydatków w kwocie 36.596 zł planowanych na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i tym samym przesunięcia realizacji części zadań i płatności na rok 2022. W ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 44.817 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2022 rok. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uczniów do kursów zawodowych, dokonano przesunięcia dochodów bieżących pomiędzy rozdziałami kwalifikacji budżetowej w kwocie 23.635 zł.
 7. Ochrona zdrowia – w związku z nieotrzymaniem dotacji z gmin Powiatu dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 17.000 zł planowanych na realizację zadań w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy - Zdroju. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 8.175 zł.
 8. Pomoc społeczna - dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących z wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 752.660 zł, z tego w wyniku: zmniejszenia dochodów w DPS w Zbyszycach – 350.000 zł i DPS w Klęczanach – 426.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów z tego tytułu w DPS w Muszynie – 23.340 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 191.000 zł, z tego: w DPS w Zbyszycach - 91.000 zł i DPS w Klęczanach – 100.000 zł oraz wydatków majątkowych w DPS w Zbyszycach w kwocie 178.000 zł, w związku z brakiem możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków.
 9. Edukacyjna opieka wychowawcza - w związku z trwającą epidemią COVID – 19 dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących w placówkach oświatowych Powiatu w kwocie 86.210 zł, w tym w szczególności w ZSiP w Piwnicznej Zdroju, w wyniku rezygnacji z pobytu planowanych grup – 26.000 zł i w ZSP w Nawojowej w związku z mniejszą liczbą uczniów mieszkających w internacie - 60.000 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 24.894 zł, w tym w ZSiP w Piwnicznej Zdroju - 23.394 zł.
 10. Rodzina – dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 5.500 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 | 10:06