2021

Uchwała Nr 272/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz plan finansowy dla tych wydatków, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Ustala się, że z upływem 2021 roku nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 5.012.410,19 , planowane na realizację poniższych zadań:

 

  1. Przebudowa dróg powiatowych – 1.800.708,02 zł, z tego na:
  1. Modernizację drogi powiatowej Nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka – 523.373,61 zł. Z uwagi na warunki pogodowe (opady śniegu, ujemne temperatury) wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni jest niemożliwe
    i nieuzasadnione ze względów technicznych.
  2. Modernizację drogi powiatowej Nr 1533 K Stary Sącz, ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice – 1.277.334,41 zł. Przesunięcie terminu zakończenia zadania i tym samym wydatkowania planowanych środków jest następstwem przedłużających się prac związanych z wymianą fragmentu sieci wodociągowej realizowanej przez podmiot trzeci oraz koniecznością wzmocnienia warstw podbudowy. W chwili obecnej prace, w tym wykonanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na odcinku ul. Partyzantów, utrudnione są przez panujące warunki atmosferyczne.                           
  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II – w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1574 K (w km 0+919) z drogą powiatową Nr 1575 K (w km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa, Powiat Nowosądecki/Gmina Grybów – 1.394.681,62 zł. Z uwagi na konieczność przebudowy niezinwentaryzowanej sieci teletechnicznej kolidującej z robotami ziemnymi wykonawca nie miał możliwości realizacji robót budowlanych przez okres 2 miesięcy br. Do końca 2021 r. wykonana zostanie większość robót ziemnych, odwodnienie oraz warstwa podbudowy pod jezdnię do warstwy wiążącej bitumicznej, natomiast realizacja pozostałych prac z uwagi na warunki atmosferyczne jest utrudniona lub całkowicie wstrzymana.
  2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – 677.359,43 zł, z tego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej – część I – budowa chodnika wraz odwodnieniem w m. Kamionka Wielka i Królowa Górna. Z uwagi na kolizję ze słupem teletechnicznym wymagającym przebudowy sieci oraz panujące warunki atmosferyczne, wykonawca nie może realizować prac zgodnie z założonym harmonogramem.
  3. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową części działki 161/21 położonej w  Marcinkowicach objętej kw NS1S/00097919/4 - stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. Wycena dotyczy działek nr 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 utworzonych z dawnych parcel gruntowych nr 62, cz. pgr 63, 64, 99, 100, 101, 102, 557, cz. pgr 559 i parcel budowlanych 9, 10, 15 z lwh 447 tab. "Browar w Marcinkowicach" gm. kat. Marcinkowice - zgodnie z mapą do celów prawnych z wyodrębnienia działek ewidencyjnych (rozdzielenia stanów prawnych) dla działki 161/21 w obr. Marcinkowice, sporządzoną przez geodetę uprawnionego, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.1210.2021 - w związku z realizacją roszczeń byłych właścicieli nieruchomości – 13.530,80 zł. Przesunięcie terminu zakończenia zadania i tym samym wydatkowania planowanych środków, związane jest z przedłużającą się procedurą administracyjną (w tym konieczność badania materiałów w Archiwum Narodowym w Krakowie, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz dodatkowe wizje w terenie i wywiady z osobami opiekującymi się materiałami archiwalnymi w muzeum w Marcinkowicach).
  4. Remont sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 – 1.112.230,32 zł, w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią COVID – 19, w tym w szczególności niestabilną sytuacją na rynku dostaw produktów i komponentów niezbędnych dla przedmiotowego remontu.
  5. Opracowanie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego" – 13.900 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną wynikającą głównie z ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii COVID – 19.

 

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 | 10:25