2021

Uchwała Nr 265/XXIII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 244/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 244/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki 
Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2021 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2022-2030 obliczono kierując się w szczególności podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – sierpień 2021.
W pozycji 10.11 ujęto kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wg stanu na dzień 31 października 2021 r.

2) W załączniku Nr 2:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina - Dolna", na łączną kwotę 5.516.958 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 | 12:05