2022

Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok nr 276/XXV/22 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R.

Uchwała Budżetowa
Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

nr 276/XXV/22

RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R.Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 15 ust. 3 i 4, art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie 186.857.000 zł, jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały, z tego:

- dochody bieżące – 165.831.242 zł,

- dochody majątkowe – 21.025.758 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie 224.415.613 zł, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego:

- wydatki bieżące – 163.559.624 zł,

- wydatki majątkowe – 60.855.989 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 37.558.613 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego  deficytu  -  4.321.000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 21.682.633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.245.636 zł,

- wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 309.344 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 48.737.613 złrozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie 11.179.000 zł - jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2022 roku do kwoty 15.500.000 zł , z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 4.321.000 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - 11.179.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2022 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

 

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 520.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 4.180.000 zł, z tego:

a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne – 500.000 zł,

b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej -   278.000 zł,

c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego –  402.000 zł,

d) rezerwę na wydatki inwestycyjne  – 3.000.000 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

3) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w Załączniku Nr 6 do Uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2022 - jak w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

2. Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 398.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 300.000 zł oraz dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 98.000 zł.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 10. W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 195.421 zł, z tego dla:

1) Gminy Gródek n/Dunajcem w kwocie  8.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2022 roku,

2) Województwa Małopolskiego w kwocie 187.421 zł, z tego na dofinansowanie zadań pn.:

a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 37.421 zł,

b) Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica – Jazowsko – 100.000 zł,

c) Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – 50.000 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 156.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 156.000 zł - jak w Załączniku Nr 9.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych:

a) na realizację zadań statutowych jednostki,

b) na poszczególne projekty finansowane z udziałem dotacji z UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2022 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w § 5 i § 6 uchwały.

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) Udzielania w 2022 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-25 | 14:17